دکتر بیژن فرخی

 نام و نام خانوادگی

 بیژن فرخی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 b-farokhi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 --16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
        مکانيک کوانتومی1
شنبه
      مکانیک آماری پیشرفته1 مکانيک کوانتومی1
يکشنبه
        اپتیک غیر خطی
دوشنبه
    مکانیک آماری پیشرفته1

 

مکانيک کوانتومی1 اپتیک غیر خطی

 

 

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
54
239682