دکتر محمد رضا جعفری

 

نام و نام خانوادگی

 محمد رضا جعفری

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 m-jafari@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 --16
15:40 --14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
تحلیلی1     فیزیک ماده چگال2  
شنبه
         
يکشنبه
    تحلیلی1   فیزیک ماده چگال2

 

دوشنبه
       

 

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
52
239680