دکتر محمد ابوالحسنی

 نام و نام خانوادگی

 محمد ابوالحسنی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 m-abolhassani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
    تحلیلی2 الکترومغناطیس1 موضوعات ویژه(اپتیک فوریه)
شنبه
  الکترومغناطیس1 موضوعات ویژه(اپتیک فوریه)

 

اپتیک  
يکشنبه
    آز اپتیک   اپتیک
دوشنبه
    تحلیلی2   الکترومغناطیس1
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
49
239677