دکتر مهدی میرزایی

 نام و نام خانوادگی

 مهدی میرزایی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 m-mirzaee@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
         
شنبه
      بیوفیزیک زیست پرتوی
يکشنبه
        فیزیک زیست
دوشنبه
      فیزیک زیست الکترونیک کوانتومی
سه شنبه
        الکترونیک کوانتومی

 

چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
50
239678